Servicebedrijf Westland Verwarming
gevestigd en kantoorhoudende te 2691 VB ’s-Gravenzande, aan de Meidoornstraat 93,
hierna te noemen: Servicebedrijf Westland Verwarming
 
 
Artikel 1. Definities
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
'Servicebedrijf Westland Verwarming: Servicebedrijf Westland Verwarming.nl
 
 'consument': een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken;
 
'consumentenkoop': de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Servicebedrijf Westland Verwarming en een consument waarop Servicebedrijf Westland Verwarming deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Servicebedrijf Westland Verwarming, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 
 
Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen
 
1. Alle door Servicebedrijf Westland Verwarming uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 
2. Servicebedrijf Westland Verwarming kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 
3. Servicebedrijf Westland Verwarming is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4.Werkzaamheden welke niet in de offerte worden beschreven, behoeven niet uitgevoerd te worden door Servicebedrijf Westland Verwarming en kunnen als meerprijs worden gerekend.

5.Indien een situatie niet bezichtigt is voor het opmaken van offerte, behoudt Servicebedrijf Westland Verwarming het recht een meer of minderprijs te berekenen.

6.Wanneer in een offerte meerprijzen worden genoemd, zijn deze alleen geldig wanneer er gebruik wordt gemaakt van de complete aanbieding.
 
Artikel 4. Levering
 
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf van Servicebedrijf Westland Verwarming te ‘s-Gravenzande
 
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
 
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal 15% van de offerteprijs in rekening worden gebracht bij de consument.
 
4. Bezorging van aankopen geschiedt gratis. Servicebedrijf Westland Verwarming behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke kosten afzonderlijk op te geven.
 
5. De door Servicebedrijf Westland Verwarming geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de afwijkingstoleranties geven consument geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.
 
 
Artikel 5. Levertijd
 
1. De door Servicebedrijf Westland Verwarming opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan vier weken overschrijden.
 
2. Bij niet tijdige levering dient de consument Servicebedrijf Westland Verwarming schriftelijk in gebreke te stellen en Servicebedrijf Westland Verwarming een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 
 
Artikel 6. Technische eisen enz.
 
Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is Servicebedrijf Westland Verwarming er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.
 
Artikel. 7 Garantie
 
1. Servicebedrijf Westland Verwarming garandeert, conform de garantie van de betreffende fabrikant,  dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leverings documenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur, althans tenminste gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel, dan wel onderdeel van het door Servicebedrijf Westland Verwarming geleverde product wordt gegarandeerd.
 
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de Servicebedrijf Westland Verwarming verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
 
3. Zaken die plegen te worden thuisbezorgd worden aan huis gerepareerd, alle andere zaken dienen bij de Servicebedrijf Westland Verwarming ter reparatie te worden aangeboden. Bij reparatie aan huis binnen de garantieperiode geschiedt dit kosteloos, daarna worden naast de kosten van reparatie ook de voorrijdkosten in rekening gebracht.
 
4. Servicebedrijf Westland Verwarming kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
 
5. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
- Servicebedrijf Westland Verwarming diverse vruchteloze pogingen heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
- indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
 
6. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
 
7. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.
 
8. De garantie vangt eerst aan, op het moment nadat algehele en volledige betaling, conform de factuur van Servicebedrijf Westland Verwarming heeft plaatsgevonden.

9. Voor storingen, welke direct na werkzaamheden van één van onze monteurs optreden, wordt ter plaatse door de betreffende monteur bepaald of deze storing onder de garantiebepaling valt. Deze klachten dienen binnen 48 uur na de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld.

10. Storingen als gevolg van force majeur zijn uitdrukkelijk uitgesloten van elke vorm van garantie. Dit is o.a. het geval bij blikseminslag, overstroming etc.

 
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
 
1. Alle door Servicebedrijf Westland Verwarming geleverde zaken blijven het eigendom van Servicebedrijf Westland Verwarming totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met Servicebedrijf Westland Verwarming gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
 
2. Door Servicebedrijf Westland Verwarming geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 
3. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 
4. consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Servicebedrijf Westland Verwarming danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Servicebedrijf Westland Verwarming haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Servicebedrijf Westland Verwarming zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is consument verplicht Servicebedrijf Westland Verwarming zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 
6. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 
 
 
Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen
 
1. De consument dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaak is geleverd;
- of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
 
2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 2 dagen na levering aan Servicebedrijf Westland Verwarming te melden.
 
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk te melden aan Servicebedrijf Westland Verwarming.
 
Artikel 10. Prijsverhoging
 
1. Indien Servicebedrijf Westland Verwarming met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is Servicebedrijf Westland Verwarming niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 
3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.
 
 
Artikel 11. Betaling
 
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij aflevering plaats te vinden.
 
2. Indien Servicebedrijf Westland Verwarming zulks nodig acht kan Servicebedrijf Westland Verwarming van de consument een aanbetaling verlangen ter hoogte van 35% van het totale verschuldigde bedrag bij aflevering
 
3. Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Servicebedrijf Westland Verwarming aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 
4. Na het verstrijken van 16 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 
5. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van Servicebedrijf Westland Verwarming en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 
Artikel 12. Incassokosten
 
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd:
- over de eerste € 6.500,-                      15%
- over het meerdere tot € 13.000,-         10%
- over het meerdere tot € 32.500,-           8%
- over het meerdere tot € 130.000,-         5%
- over het meerdere                                3%

2. Indien Servicebedrijf Westland Verwarming aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 
Artikel 13. Aansprakelijkheid.
 
1. De aansprakelijkheid van Servicebedrijf Westland Verwarming is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak danwel restitutie van de koopsom.
 
2. Voor plaatsing dan wel montage van zaken bij consument heeft Servicebedrijf Westland Verwarming een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van Servicebedrijf Westland Verwarming. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument jegens Servicebedrijf Westland Verwarming beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.
 
Servicebedrijf Westland Verwarming aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door Servicebedrijf Westland Verwarming van Servicebedrijf Westland Verwarming’s producten, tengevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van consument zich bevindt. Ook voor Servicebedrijf Westland Verwarming of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van consument, sluit Servicebedrijf Westland Verwarming uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. Consument verplicht zich vooraf Servicebedrijf Westland Verwarming volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan Servicebedrijf Westland Verwarming vrijwaart consument uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van Servicebedrijf Westland Verwarming ontstaat en doet hierbij uitdrukkelijk afstand van ieder verhaalsrecht.
 
3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
 
4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van Servicebedrijf Westland Verwarming of haar ondergeschikten.
 
Artikel 14. Overmacht
 
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Servicebedrijf Westland Verwarming geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Servicebedrijf Westland Verwarming niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Servicebedrijf Westland Verwarming daaronder begrepen.
 
2. Servicebedrijf Westland Verwarming heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Servicebedrijf Westland Verwarming haar verbintenis had moeten nakomen.
 
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Servicebedrijf Westland Verwarming opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Servicebedrijf Westland Verwarming niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 
4. Indien Servicebedrijf Westland Verwarming bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
 
Artikel 15. Geschillenbeslechting
 
De rechter in de woonplaats of regio van Servicebedrijf Westland Verwarming is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft Servicebedrijf Westland Verwarming bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.
 
Artikel 16. Toepasselijk recht
 
Op elke overeenkomst tussen Servicebedrijf Westland Verwarming en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
 
Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Naaldwijk.
 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.